• Lettergrootte
  • A
  • A
  • A

1. Definities
Dit reglement is van toepassing op BlephEx Nederland B.V., werkzaam onder de naam BlephEx Nederland, gevestigd te Heerhugowaard en heeft betrekking op de verwerkingen van gegevens van klanten van BlephEx Nederland.
Dit reglement is van toepassing op zowel op papier als elektronische verwerking van gegevens.

Anonimiseren: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkenen kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de toezichthoudende autoriteit, de onafhankelijke instantie die erover waakt dat persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en zo nodig sancties kan opleggen als dat niet gebeurt.
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn.
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, meestal de klant.
Derde: elke persoon of instantie die geen betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, of een persoon is die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Onder een ‘datalek’ valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Toestemming van de betrokkene: door betrokkene, op goede informatie berustende, specifieke, in vrijheid en ondubbelzinnig gegeven toestemming waarbij betrokkene hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Dat kan door middel van een schriftelijke of mondelinge verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (zoals het elektronisch aanvinken van een hokje).
Verwerker: degene die in opdracht van en voor de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een externe hostingsfirma, kwaliteitsauditor of een extern salarisadministratiekantoor).
Verwerking van persoonsgegevens: alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of in een andere vorm beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: degene die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; in dit geval BlephEx Nederland.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
BlephEx Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BlephEx Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BlephEx Nederland verstrekt. BlephEx Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

3. Waarom BlephEx Nederland gegevens nodig heeft
BlephEx Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan BlephEx Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening.

4. Hoe lang BlephEx Nederland gegevens bewaart
BlephEx Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

5. Delen met derden
BlephEx Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. In kaart brengen websitebezoek
Op de website van BlephEx Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BlephEx Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

7. Google Analytics
BlephEx Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BlephEx Nederland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BlephEx Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BlephEx Nederland heeft hier geen invloed op. BlephEx Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via BlephEx Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blephex.nl. BlephEx Nederland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiligen
BlephEx Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BlephEx Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BlephEx Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BlephEx Nederland op via info@blephex.nl. www.blephex.nl is een website van BlephEx Nederland. BlephEx Nederland is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: 1703 DC Heerhugowaard
Gildestraat 10, 1704 AG Heerhugowaard
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65900537
Telefoon: 088-9191850
E-mailadres: info@blephex.nl

Wilt u een intakegesprek?

Nieuwsgierig of de BlephEx behandeling ook iets voor u is? Neem dan contact op met een behandellocatie voor een intakegesprek of een behandeling.

Ook moedigen wij u aan om de video te bekijken om meer te weten te komen over de BlephEx behandeling.

Zoek een behandellocatie »

Laatste nieuws

Email nieuwsbrief

Inschrijving voor updates over droge ogen, producten en eventuele kortingen, nieuwe behandellocaties. Max. 2 keer per maand.